TÜZÜĞÜMÜZ

ANTALYA İŞ KADINLARI DERNEĞİ (ANTİKAD) TÜZÜĞÜDÜR

           

            DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

            MADDE 1-Derneğin Adı : Antalya İş Kadınları Derneği’dir.

                             Kısa adı         : ANTİKAD

                             Derneğin Merkezi    : Antalyaİlidir.Yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

            DERNEĞİN AMACI VE AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKCE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

            MADDE 2-Derneğimiz, kadınların İş Dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak kadın girişimci sayısını arttırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kadın girişimci derneklerinin yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak, böylece ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın girişimcilerin kendi alanlarındaki işbirliği dayanışmanın gerçekleştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede kadınlara istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak, kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla faaliyetlere yürütmek ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak, kadın girişimcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi, tecrübe eğitim gibi destekler sağlayarak girişimci kadınların sayısını arttırmak, kadının ülke genelinde sosyal, kültürel, ekonomik hayattaki ne karar mekanizmalarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmayı amaçlar.

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

            1- kadın girişimciliğinin ve istihdamın ülke yararı doğrultusunda arttırılması için yaza düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek katkıda bulunmak.

            2- Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak iş dünyasının talep ettiği gibi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak.

            3- Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünden ulusal ve uluslar arası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak.

            4- Kadınlarla girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon yaratacak kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili merciler sunmak.

            5- Girişimci kadınlara idari,mali ve hukuki konular bilişim teknolojisi elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak ve mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden bilgi alış verişini sağlamak.

            6- üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliği arttırıcı her türlü faaliyette bulunmak,

            7- Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslar arası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu dernek ve kuruluşlara üye olmak.

            8- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek.

            9- Amaç ve faaliyetleri dahilinde radyo ve televizyon, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak, video, kaset, belgesel film ve CD rom hazırlamak web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform, radyo ve televizyon kurmak, arşiv oluşturmak, dernek adına dergi, gazete, kitap broşür ve süreli yayın çıkartmak amacıyla ilgili makamlardan onay almak.

            10- Mevcut illerde kurulacak ulusal ve uluslar arası özel ve resmi kuruluşlar ticaret ve sanayi odaları, borsalar mesleki teşekküller, vakıf dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak üyelikten ayrılmak.

            11- Yurtiçi ve yurt dışından şartlı yada şartsız bağış kabul etmek. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak,her türlü ayni hakka sahip olmak, ipotek tesis edilmiş ise fes etmek, kullanım hakkını almak yada işletmek, kiralamak, sahip olduğu yada alacaklarını kiraya vermek lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak.

            12- Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, yardımlaşma sandığı kurmak veya bu gibi kuruluşlarla iş birliği yapmak.

            13- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

            14- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak.

            15- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

            16- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

            17- Aynı amacı taşıyan derneklerle federasyon kurmak, federasyona kurucu üye olarak katılmak, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

            18- Tüzük amaçları doğrultusunda kanunlarla yasaklanmamış ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti yürütmek.

           

            ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

            MADDE 3-

A-Fiili ehliyetine sahip bulunan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçekve tüzel kişibu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak, yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması ve Türk vatandaşlarında aranan şartların bulunması gerekir.

B-Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, denek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar verir. Verilen bu kararmüracaat sahibine yazılı olarak bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Yeni üye, üyeliğe kabulünden önce bir üyenin ödediği giriş aidatını ve yıllık aidatını peşin veya taksitli olarak ödemesini yapar. Üyeliğin reddinde herhangi bir gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

C-Onur Üyeliği

İlimizde veya ülkemizde büyük hizmetleri olan işadamı, bürokrat, yönetim kurulunun onur üyeliğine uygun gördüğü saygın, sevilen, yaşamıyla örnek başarılı kişilerdir. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Dernek toplantılarına oy kullanmadan katılabilirler. Görüş ve fikirlerini ifade edebilirler. Onur üyelikte üst yaş sınırı aranmaz.

D-Fahri Üyelik

Derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayan, büyük çaba ve yararlılığı bulunan, yaşamında çevresine ve topluma büyük hizmetler vermiş, eserler sunmuş ve önemli görevlerde bulunmuş yönetim kurulunun fahri üyeliğe uygun gördüğü kişilerdir. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Dernek toplantılarına oy kullanmadan katılabilirler.

E-Onur ve fahri üyelerin üyeliklerinin devamı veya sona erdirilmesi 2 yılda bir yapılan seçimli genel kurulda genel kurulun kararına bağlıdır.

F- Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazı ile  merkeze bildirilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.

 

            ÜYELİKTEN ÇIKMA

            MADDE 4- Her üye yazılı olarak ıslak imza,e-mail, fax, posta yolu gibi yollardan biri ile bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak çıkma talebinde bulunan üye, müracaat tarihine kadar üyelik vecibelerini yerine getirmiş olmalıdır. Üyelikten çıkmak isteyen üyenin yazılı başvurusu Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihi takip eden bir ay içerisinde çıkış işlemi sonuçlandırılarak müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın üyelikten çıkma talebinin yazılı olarak yapıldığı tarihten itibaren bir ay geçmekle, ilgilinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-     Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-  Dernek hakkında eleştiri sınırlarını aşarak, hakaret ve karalama niteliği taşıyan söz ve davranışlarda bulunmak.

3-    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

4-   Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek, yönetim kurulunun yazılı ikazına rağmen 3 ay içinde ödenmez ise yönetim kurulunca üyelikten çıkarılır. Takip eden ilk olağan genel kurulda, kurulun onayına sunulur.

5- Mazeret bildirmeksizin 6 ay boyunca ardı ardına toplantılara katılmamak,

6 – Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

7 – Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

            Dernek Organları

            MADDE 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

            1- Genel Kurul,

            2- Yönetim kurulu,

            3- Denetim kurulu

            4- Disiplin kurulu,

            5- Komiteler ve çalışma grupları.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

            MADDE 7- Genel kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Genel Kurul;

            1- Olağan genel kurul iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ettiği yerde yapılır.

            2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

            Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

            Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            Resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir, üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Çağırı Usulü

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik postaveya SMS ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır, derneğin internet sitesinde genel kurul ilanı yayınlanır.Bu çağırıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

            Toplantı Usulü

            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Açılıştan sonra, toplantıyı düzenlemek bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

            Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konumların gündeme alınması zorunludur.

            Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

            Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Seçenekleri

            MADDE 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

            Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

            Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

            Toplantısız ve Çağırısız Alınan Kararlar

            Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            MADDE 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

            1- Dernek organlarının seçilmesi,

            2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,      

            5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8- Federasyon temsilci delegelerini seçmek,

            9- Derneğin fesih edilmesi,

            10- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

            11- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

            Yönetim Kurulunun teşkili, Görev ve Yetkileri

            MADDE 10- Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

1- Yönetim Kurulu seçimi izleyen onbeş (15) gün içinde düzenlenecek ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler. 

2-  Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeret bildirmeden  ve izinsiz olarak üst üste üç ve yılda toplam beş toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

3-Hiçbir üye bir dönem başkanlığı (bir dönem iki yıl) yaptıktan sonra üyelerin çoğunluğu ( 2/3 ‘si) olmaksızın ikinci dönem başkanlık yapamayacak ve beraberinde de iki dönemden fazla ( iki dönem dört yıl) herhangi bir gerekçe ile yönetim kurulu başkanlığı yapamayacaktır.

4-Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

5-Yönetim Kurulu Başkanı, tüm kurum ve kişilere karşı derneği temsil eder. Derneğin Denetleme ve Disiplin Kurulları dışında bütün organ ve büroların başkanıdır. Yokluğunda bu görevleri Başkan Yardımcısı yürütür.  Yönetim Kurulu 'nun verdiği yetkileri kullanır. Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar. Yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptıktan sonra dernek başkanı yönetim kurulunda görev alan tüm üyelere yapacakları görevleri ayrıntılı bir biçimde yazılı olarak kendilerine tebliğ eder. Yönetim kurulu üyeleri başkanın tebliğ ettiği görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdürler.     

       

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinde bir veya birkaçına yetki vermek,

            2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

            4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

            6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

            8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

            10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

            Derneğin Faaliyet Alanı

            Dernek, amaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve iş alanlarında faaliyet gösterir.

 

Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Komiteler, Çalışma Gruplarının Teşkili Görev ve Yetkileri

MADDE 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Denetimkurulu;derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

            Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

            Disiplin Kurulu

            Disiplin kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

            Görevleri: Disiplin Kurulu üyeler arasında meydana gelen itilafların çözülmesi ile intikal eden şikâyet dilek ve temennilerin yönetim kurulunun talebi üzerine yapar. Hazırlayacağı raporu yönetim kurulunun alacağı karara ışık tutmak amacıyla yönetim kuruluna sunar.

            Komiteler ve Çalışma Grupları

            Derneği diğer dernekler, federasyon, konfederasyon ile yönetim kurulunun talep ettiği yerlerde temsilen 10 kişilik bir delegasyon heyeti seçilir. Amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulur.

Yönetim Kurulu derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek’te Komite ve çalışma gruplarını teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.  Yönetim Kurulu’nun oluşturabileceği tüm bu komite ve gruplara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

  Komite, Çalışma Gruplarının oluşturulması ve çalışma esasları

 — Komitelerin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere ihtiyaç halinde alt komiteler oluşturulur. Komitenin oluşturulması komite başkanının onayı ile gerçekleştirilir.

— Alt komite de yine en az üç üyeden oluşmalıdır. Alt komite, başkan ve üyeler olmak üzere yapılandırılır. Alt komite çalışma programını oluşturur ve komiteye iletir. 

— Alt komite; çalışma programında mutlaka, çalışmanın amacı, elde edilmek istenen sonuç ve çalışma ile ilgili planı oluşturur.

— Alt komite çalışması için kaynak ihtiyacı oluşursa, konu komite başkanı tarafından yönetim kuruluna sunulur.

— Alt komite çalışması tamamladıktan sonra, elde edilen sonuçlar, alt komite raporu, ilgili çalışma komitesi başkanına  sunulur.

Derneğin Gelir Kaynakları

            MADDE 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 750-TL, aylık olarak ta  60.-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

d-)Bağışlar ve yardımlar

f-)Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım almak(iç işleri bakanlığından izin almak koşuluyla)

Derneğin paraları Derneğin yararı gözetilerek ulusal bankalardan birine yatırılır. Bankadan para, başkan,başkan yardımcısı, Genel  Sekreter ve Saymandan ikisinin ortak imzaları ile çekilir. Yönetim Kurulu'nun saptayacağı kadar para,  Sayman'ın sorumluluğu altında Dernek kasasında bulundurulur. 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            MADDE 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Maliye Bakanlığı’nın belirlediği hadleri aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defter ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama genel tebliği esaslarına göre yapılır.

Dernek yönetimi isteğe bağlı olarak aşağıdaki defterleri tutabilir.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,“Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.” Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri elektronik ortamda tutulan, örneği Ek-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder. Her yılın sonunda çıktısı alınan Tasdik Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün  mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.

Gelir tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonunda (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonunda (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’lerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

            MADDE 14- Gelir ve Gider belgeleri;

            Denek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

            Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Yardım Belgesi” ile kabul edilir.

            Alındı Belgeleri

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

            Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslim ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

            Yetki Belgesi

            Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

           

Gelir ve Gider Belgelerini Saklama Süresi:

            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5) yıl süreyle saklanır.

           

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

            MADDE 15- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ver gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğe verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

            MADDE 16- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.


Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

            MADDE 17- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

            Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek olarak şube genel kurulunca seçilir.

            Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

            MADDE 18- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20 den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır. Ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

            Beyanname Verilmesi

            MADDE 19- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

            Bildirim Yükümlülüğü

            MADDE 20-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

            Genel Kurul Sonuç Bildirimi

            Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

            Genel kurul sonuç bildirimine;

            1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

            2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

            Taşınmazların Bildirilmesi

            Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EH-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

           

            Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

            Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

            Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

            Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

            Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

            Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Birimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin Valiliği’ne verilir.

            Değişikliklerin Bildirilmesi

            Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organları Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

            Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz (30) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

           

Derneğin İç Denetimi

            MADDE 21- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

            Derneğin Borçlanma Usulleri

            MADDE 22- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

           

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            MADDE 23- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

            Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

            Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            MADDE 24- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

            Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

            Tasfiye İşlemleri

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının anıldığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Antalya İş Kadınları Derneği” ibaresi kullanılır.

            Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağırıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

            Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

            Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

            Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

            Hüküm Eksikliği

            MADDE 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

  Leman Sedef TUNA                                               Havva Betül KARATAŞ        

Yönetim Kurulu Başkanı                                Başkan Yardımcısı    

 

 

Hatice  Öz                                                         Revza PELEN

Başkan Yardımcısı                                          Genel Sekreter

 

 

 

Aynur DOĞAN                                                 Sonay İSENLİK

Sayman                                                           Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Mine KESTANE HATİPOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

           

           

           

twitter

ETKİNLİK TAKVİMİ
< Aralık 2017 >
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Kosgeb

halk

Detaylı Bilgi İçin:
www.halkbank.com.tr
Tüm Halkbankası Şubeleri